MODELİMİZ(IPC)

Kaynağını W. James’den alan çağdaş psikoloji kuramcılarının verilerindenve 1990’lı yıllarda başlayan Pozitif psikolojiden köken alan Martin Saligman tarafından ortaya konan “PERMA”kuramının eğitim ve öğretime uyarlanması ile  ortaya çıkan bir eğitim modelidir.

Perma Koleji, Perma teorisinin kavramlarına bağlı kalarak yeni nesil geliştirici ve destekleyici bir eğitim modelidir. Bu eğitim modeli ışığında hedefimiz, okulumuzda kazandığı edinimleri günlük yaşantısında uygulayan ve bunları kendi geleceğini inşa etmek için kullanan bireyler yetiştirmektir. Bu noktada Perma Koleji, klasik eğitimin yanı sıra okul içi veya okul dışı etkinlikler içerisinde bu yaklaşımın temelinde bulunan;“olumlu duygular, yaşama bağlılık, ilişkiler, hayatın anlamı ve başarı” kavramları başlığında beş boyutta ele alınır. PositiveEmotions (Olumlu Duygular), Engagement (Yaşama Bağlılık), Relationships (İlişkiler), Meaning (Anlam), Accomplishments (Başarı) kelimelerinin baş harfleriyle PERMA kelimesi oluşur.

Perma Koleji, bu teori ve kavramların çerçevesinde öğrencilerin iyi oluşuna odaklanarak mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim süreci geçirmesini sağlar.

Perma Koleji’nde ‘’Pozitif Öğrenme Modeli’’ ve ‘’PERMA’’ sistemi uygulanmaktadır.Perma Akademi eğitim modeli farlı disiplinlerin yönteminin birleşiminden oluşanmultidisipliner/ transdisipliner eklektik bir dinamik yapıdır. Kaynağı Martin Saligman’ıniyi oluş kuramına dayansa da diğer psikolojik ve pedagojik kuramlar ile diğer bilimlerinverilerinden de oluşmuş bir modeldir. Ancak insanı ve öğrencinin iyilik halinigeliştirmeden yani 0’ı 10’a getirmeden doğru bir eğitim ve öğretim de yapılamaz. Temelmantık budur. Önce öğrencileri sıfırdan 10 getiriyoruz sonra öğrenmeye başlıyoruz.

“Perma modeli ” iyilik halini tanımlayan beş unsurun baş harflerinin birleşmesindenmeydana gelen bir modeldir.

1- Pozitif Duygular ( Pozitif Emotion ): Yaşamdan yaptığın işten doyum olma halini

tanımlamaktadır. Yaptığımız işten keyif alma, haz ve memnuniyet, hoşlanmaoluşturan yaşantılar bu unsur içinde yer alır. Pozitif duygular yaşantımıza, ruhsal iyilikhalimize katkı sağlar.

2- Akış( Engagement): Bir işi yaparken, bir şeyle meşgul olurken zaman ve mekanıunutacak kadar akış hali yaşamamıgerektir. Akış yaşantısı içinde olmak ruhsal iyilikhalimizin önemli bileşenlerinden biridir.

3- İlişkiler (Relationships): Başka insanlarla ilişki içinde olmak ruhsal iyilik halinin önemlibileşenlerinden biridir. Başkaları ile yakın bağlar içinde olmak iyilik halimiz içingereklidir. Yalnızlık, -sosyal izolasyon anlamındaki yalnızlık- iyilik halini olumsuz etkiler.

4– Anlam(Meaning) : Hayatımızın anlamının olup olmaması da iyilik halimizi belirleyenunsurlardandır. Hayatımızda bizden daha büyük/daha yüce bir şeyin parçası olmakisteğimizi gösterir. Öğrenciliğimiz anlamlı bir geleceğin, bir idealin parçasıysa ruhhalimiz iyileşiyor. Tersine anlamsızlık ise iyilik halimize bozucu etki gösteriyor.

5– Başarı(Accomlishment): Bir şeyi başarma yaşantısı her insana iyi hisler, duygularhissettirir.